Pravidla soutěže a zásady ochrany osobních údajů

Pořadatelem soutěže je Martin hájek, provozovatel portálu Fotofokus.cz
IČO: 87902699
sídlo: Pražákovská 685/7, Praha 6
Veden Úřadem městské části Prahy 6
adresa: Československé Armády 23, 160 52, živn. odbor
Č.j.: MCP6 056498/2011, S.p. značka: SZ MCP6 056498/2011 19537
ID RZP: 3455966
Tel.: +420 604 526 306
E-mail: fotofokuscz@gmail.com

Účastníci soutěže: Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR nebo států EU, který ke dni vyhlášení soutěže dosáhl věku 16 let.

Zapojení do soutěže: Vyplněním kontaktních údajů a odpovědí na soutěžní otázku do webového formuláře na www
Za správnost kontaktních údajů ručí účastník.

Způsob určení výherce: Výhercem se stane ten, kdo správně odpověděl na soutěžní otázku a odeslal odpověď jako 99tý, 199tý a 299tý v pořadí.
Každý účastník se může soutěže zúčastnit za dobu trvání pouze jednou. Pokud se některý účastník pokusí vložit více než jednu odpověď, bude ze soutěže vyloučen.

Informace o výhře a předání výhry: 
Vítěz bude vyhlášen po skončení soutěže a o svém vítězství bude informován e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu zadanou do formuláře. Neodpoví-li výherce na tuto výzvu do třiceti kalendářních dnů (počínaje dnem následujícím po odeslání mailu o výhře), stává se vítězem další účastník.
Výhra bude výherci odeslána bezodkladně.

Ostatní ustanovení:
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží..
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a výhru kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, či jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu pořadatele.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Účast v soutěži je možná jen po udělení souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.
Soutěžící vyplněním a odesláním soutěžního formuláře dává pořadateli soutěže v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa.
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v případě potřeby v rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím smluvně vázaných zpracovatelů zajišťujících technickou podporu soutěže.
V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení a své podoby na fotografii) na sociálních profilech a webových stránkách vyhlašovatele.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) , tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit nebo požadovat jejich smazání.
Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

Komentáře jsou uzavřeny.